Split Payment – najważniejsze praktyczne aspekty dla firm

Split Payment („SP”) tj. Mechanizm Podzielonej Płatności („MPP”) zacznie obowiązywać dnia 1.07.2018 r. Od tego dnia każdy przedsiębiorca posiadający rachunek firmowy (a nie prywatny) powinien posiadać utworzony rachunek (subkonto) VAT przez Bank (SKOK) prowadzący rachunek.

Jak MPP wpłynie na codzienne działanie firm? Poniżej lista wypunktowanych praktycznych aspektów MPP dla działalności przedsiębiorców:

 1. MPP obowiązuje od dnia 1.07.2018 r.;
 2. Bank automatycznie otwiera (zapewne już otworzył) jeden bezpłatny rachunek VAT do rachunków rozliczeniowych firmy prowadzonych w PLN. Na wniosek Bank może otworzyć więcej rachunków VAT. Jeżeli firma ma rachunki w kilku Bankach – każdy z nich utworzy rachunek VAT;
 3. MPP dotyczy wszystkich przedsiębiorców w Polsce, bez względu na wielkość i branżę. Dotyczy także Gmin i innych jednostek samorządowych;
 4. Z MPP nie może skorzystać:

-konsument (nieprowadzący działalności gospodarczej);
-przedsiębiorca, który otrzymuje faktury bez kwoty podatku VAT (np. od podatników zwolnionych z VAT) – dla tych faktur;
-przedsiębiorca – w zakresie faktur objętych mechanizmem odwróconego obciążenia VAT w branży budowlanej lub tzw. branżach wrażliwych, np. elektronika, stal, metale kolorowe;

 1. Stosowanie MPP jest w pełni dobrowolne. Oznacza to, że sam decydujesz, którą fakturę zapłacisz z zastosowaniem MPP, w jakiej części oraz wobec którego dostawcy (mechanizm można stosować w sposób wybiórczy albo według własnych kryteriów);
 2. Dobrowolność nie dotyczy odbiorcy. Otrzymując przelew SPP nie ma możliwości jego nieprzyjęcia;
 3. Możesz sam zdecydować – płacę zwykłym przelewem kwotę brutto albo płacę przelewem SP;
 4. Jak wykonać przelew SP? Rozdzielenie płatności następuje przez użycie specjalnego komunikatu (formularza) przelewu, udostępnionego przez Bank. Po zalogowaniu do konta należy wybrać taką funkcjonalność w przelewach (każdy bank wprowadza tą formułę na wzór przelewów ZUS/podatkowych);
 5. Dla wykonania przelewu należy podać: (i) kwotę podatku VAT (lub część), (ii) wartość brutto FV (lub część), (iii) numer FV za którą realizowana jest płatność, (iv) NIP wystawcy FV. Bank nie weryfikuje, czy w komunikacie przelewu zostały podane prawidłowe dane;
 6. W przypadku wykonania przelewu SP np. na kwotę 100.000 zł netto + VAT (123.000 zł brutto) –jeżeli nie brakuje środków na kontach, wówczas 23.000 zł zostanie pobrane z rachunku VAT, a 100.000 zł z rachunku bieżącego. W przypadku braku pełnej kwoty VAT na rachunku VAT – Bank pobierze brakujące środki VAT z rachunku bieżącego;
 7. SP nie pozwala na wykonanie przelewów zbiorczych/paczek przelewów, z uwagi na konieczność podania numeru FV. Powyższe jest dużym utrudnieniem + może wiązać się z naliczaniem przez Bank opłat regulaminowych za każdy przelew indywidualnie. Zwiększy to koszty prowadzenia rachunku dla firm wykonujących przelewy zbiorcze;
 8. Jeżeli firma wykona przelew SP na rachunek firmy korzystającej z rachunku prywatnego (a nie firmowego) – przelew SP zostanie odrzucony. Odrzucony przelew oznacza niezapłaconą fakturę. Więcej o problemie rachunków prywatnych w firmach pisałem tutaj: https://jns.legal/rachunek-prywatny-split-payment/;
 9. Od dnia 1.07.2018 r. nic nie zmienia się w wystawianiu faktur VAT. W FV podaje się numer bieżący rachunku bankowego firmy bez zmian. Nie dopisuje się numery rachunku VAT. Płacąc przelew na rachunek firmy system odbiorcy sam dokona podzielonej płatności na rachunek VAT. Odbiorca FV nie musi zatem znać numeru rachunku VAT wystawcy;
 10. SP nie można stosować do płatności za faktury pro-forma, bowiem dokument ten nie stanowi faktury VAT, a zatem nie można podać numeru faktury przy takim przelewie SP;
 11. SP można stosować do zapłaty z wystawioną fakturę zaliczkową;
 12. Można zapłacić SP sam VAT w sytuacji gdy kwotę netto zapłacono gotówką. W tej sytuacji w komunikacie przelewu należy podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności;
 13. Nie można przelać samej kwoty netto w ramach SP;
 14. Korzyści MPP dla dokonującego przelewu SP: zmniejszony VAT do zapłaty (przelewany VAT z rachunku VAT będzie uwzględniany w nowym wzorze deklaracji VAT), uwolnienie środków z rachunku VAT, zmniejszenie (ale nie wyłączenie) ryzyka sankcji podatkowej za zaniżanie zobowiązań podatkowych, ograniczenie szansy postawienia zarzutu udziału w ‘karuzeli podatkowej’ – pokazanie należytej staranności;
 15. Wady z MPP dla dokonującego przelewu SP: konieczność dokładnej weryfikacji danych, ryzyko odrzucenia przelewu, możliwa niechęć kontrahentów;
 16. Korzyści MPP dla otrzymującego przelew SP: w zasadzie brak.
 17. Wady MPP dla otrzymującego przelew SP: zmniejszona płynność, ograniczenie możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT;
 18. Kiedy warto korzystać z MPP? Płacąc wobec nowych, niezweryfikowanych, podejrzanych kontrahentów;
 19. Jak zachęcić kontrahenta aby nie płacił przez MPP? Można wprowadzić system upustów dla swoich kontrahentów – np. 3% obniżki za płatność przelewem tradycyjnym;
 20. Czy można umownie zakazać kontrahentowi płatności przez SP? W mojej ocenie można, z tym zastrzeżeniem że zapłata SP pomimo zakazu umownego będzie skuteczna i będzie stanowiła wykonanie zobowiązania i zapłatę za FV. Może jednak wywołać inne konsekwencje umowne np. obowiązek zapłaty kary umownej. Dopóki Sądy nie zaczną badać pierwszych spraw o zapłatę takich kar – nie dowiemy się czy tak zastrzeżona kara będzie skuteczna, czy też nie będzie uznana za nieważną. W mojej ocenie taka kara w rozsądnych granicach powinna być skuteczna;
 21. Ze środków na rachunku VAT można korzystać w ograniczonym zakresie:
  -Płatność za usługi/towary w części obejmującej VAT z faktury na rachunek VAT kontrahenta,
  -Płatność zobowiązań podatkowych z tytułu VAT do urzędu skarbowego.
 1. Zapłata kartą płatniczą nie następuje nigdy w ramach MPP. Płacąc zatem kartą firmową nie zwolnimy kwoty VAT z Rachunku VAT.
 2. Można również wnioskować do Naczelnika Urzędu Skarbowego o zwrot środków z rachunku VAT.
 3. Środki pomiędzy rachunkami VAT można przekazywać tylko w ramach jednego Banku.
 4. Bez względu na branżę, zwłaszcza w początkowym okresie, większość przedsiębiorców odczuwać będzie koszty i ciężary dostosowania się do MPP – zwłaszcza dostosowania systemów informatycznych, księgowych, zmiany planu kont, utrudnienia w administrowaniu przelewami, zmniejszona płynność;
 5. O wpływie MPP na branżę faktoringową i sposób płatności za faktury VAT objęte cesją wierzytelności przeczytają Państwo niedługo na Blogu Faktoring a Prawo.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.