Od 1.09.2019 r. przelew za FV tylko na rachunek zgłoszony do US

Sejm uchwalił w piątek 12.04.2019 r. nowelizację ustawy o VAT. Ustawa zakłada, że:

 • zostanie utworzona baza („Wykaz”) podatników VAT, która zostanie udostępniona na publicznej, bezpłatnej stronie internetowej ministerstwa finansów. Dostęp ma być również możliwy z poziomu CEiDG;
 • każdy podatnik VAT ma obowiązek przekazania (w ramach zgłoszenia aktualizacyjnego) numerów swoich rachunków bankowych związanych z prowadzoną dz. gosp. Urzędowi Skarbowemu (US) celem udostępnienia ich w ramach ww. Wykazu;
 • podatnik nie będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu płatności za fakturę VAT (FV) na kwotę ponad 15.000 zł, która trafiła na rachunek podatnika (wystawcy faktury) inny niż wskazany w Wykazie. Kolejną sankcją może być odpowiedzialność solidarna za kwotę podatku VAT z ww. FV w sytuacji gdy wystawca FV (odbiorca przelewu) takiego podatku nie odprowadził;
 • Odpowiedzialność ma być wyłączona w przypadku: (1) zawiadomienia Naczelnika US właściwego dla wystawcy faktury w terminie 3 dni od złożenia przelewu o płatności na inny numer rachunku niż wskazany w Wykazie, (2) płatności w formie Split Payment.
 • Przepisy nie znajdą zastosowania do płatności kartą płatniczą oraz kompensat;
 • Niejasna jest nadal kwestia zastosowania przepisów do rachunków typu escrow, powierniczych oraz technicznych.

Projekt w obecnym brzmieniu ma wejść w życie dnia 1.09.2019 r., z wyjątkiem przepisów sankcyjnych, które mają obowiązywać od 1.01.2020 roku. Założeniem projektu jest minimalizowanie ryzyka nieświadomego udziału podatników w karuzelach VAT oraz uszczelnianie systemu VAT.

Należy się spodziewać bardzo poważnych skutków wynikających z ww. regulacji. ‘Na gorąco’ jako spodziewane skutki ww. zmian możemy wskazać:

 • Konieczność aktualizacji i zgłoszenia przez firmy (podatników VAT) wszystkich rachunków bieżących do US;
 • Konieczność ręcznego i okresowego weryfikowania rachunków odbiorców, a zwłaszcza przed dokonywaniem płatności – dodatkowa praca dla księgowości i działów operacyjnych. Należy założyć iż dopiero po czasie okaże się czy firmy oferujące systemy księgowo-rozliczeniowe jak i banki zaktualizują swoje oprogramowanie w taki sposób iż umożliwią automatyczną weryfikację numeru rachunku bankowego odbiorcy pod kątem występowania w Wykazie. Obecnie banki prowadzą prace nad takimi rozwiązaniami;
 • Zwiększony nakład pracy dla US jak również podatników VAT związany z aktualizacją rachunków, sprawdzaniem Wykazu i weryfikacją przelewów;
 • Ryzyko zwiększenia częstotliwości płatności w ramach Split Payment;
 • Ryzyko zwiększenia skuteczności kontroli podatkowych pod kątem szukania KUP niepodlegających odliczeniu. Należy także zakładać najgorsze – jeśli Fiskus ustali że dana firma zapomniała powiadomić kontrahentów o nowym rachunku ujawnionym w Wykazie – to możliwe będą następcze kontrole krzyżowe u tych kontrahentów celem zakwestionowania KUP;
 • Niewątpliwie do standardowych zapisów umownych w ramach umów handlowych dojdą nowe – dotyczące przerzucenia odpowiedzialności na podmiot wystawiający FV, który zapomniał zawiadomić o zmianie rachunku bankowego na taki który jest ujawniony w Wykazie;
 • Mogą ulec również zmianie wzory FV, obecnie powinna bowiem być klarowna sytuacja czy rachunek bankowy wskazany na FV jest rachunkiem wystawcy FV i czy jest ujęty w Wykazie;

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.