Zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Dnia 4 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Celem nowelizacji jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/943 z dnia 8.06.2016 r. w sprawie ochrony tajemnic przedsiębiorstwa.

Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa.

W świetle wprowadzonej nowelizacji przez „tajemnicę przedsiębiorstwa” rozumie się informacje posiadające wartość gospodarczą, które nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

Pojawienie się stwierdzenia o należytej staranność może powodować problemy w określeniu czy informacje zostały przez przedsiębiorcę odpowiednio zabezpieczone. Do czasu pojawienia się pierwszy orzeczeń na ten temat, nie można stwierdzić czy dotychczasowo stosowane zabezpieczania będą wystarczające.

Jakie czynności możemy zaliczyć do czynności naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa?

Ustawodawca określił, że pozyskiwanie, wykorzystanie lub ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konkurencji, który narusza tajemnicę przedsiębiorstwa.

Ustawa wprowadza jednak liczne wyjątki, od uznania zachowania za czyn nieuczciwej konkurencji:

  • gdy nastąpiło to w celu ochrony uzasadnionego interesu chronionego prawem;
  • w ramach korzystania ze swobody wypowiedzi;
  • w celu ujawnienia nieprawidłowości, uchybienia, działania z naruszeniem prawa dla ochrony interesu publicznego.

Problematyczne w tym zakresie może być wyłączenie odpowiedzialności w ramach swobody wypowiedzi. Z kolei trzeci podpunkt wskazany powyżej jest wyrazem tendencji wspierania tzw. sygnalistów.

Cywilnoprawne środki ochrony tajemnicy.

W przypadku czynu nieuczciwej konkurencji polegającej na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa, możliwe będzie zastosowanie nowych sankcji, w tym:

  • na wniosek sąd może zobowiązać pozwanego do zapłaty na rzecz powoda stosownego wynagrodzenia, w wysokości nie wyższej niż wynagrodzenie, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji, przez czas nie dłuższy niż do ustania stanu tajemnicy;
  • uprawniony może żądać, zamiast odszkodowania, naprawienia szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Problem odpowiedzialności pracownika.

Dotychczas art. 11 przedmiotowej ustawy brzmiał „Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (…) Przepis ust. 1 stosuje się również do osoby, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego – przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.”

W  świetle obecnych zmian ustawa nie przewiduje już 3-letniego okresu ochrony informacji przedsiębiorstwa. Ministerstwo wskazuje, że zmiana ma na celu wprowadzenie bezterminowego obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracowników.

Problematyczne może okazać się jednak egzekwowanie przez przedsiębiorców przestrzegania tego przez byłych pracowników. Nowelizacja nie przewiduje wprowadzenia przepisów wprost mówiących o możliwości stosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  wobec byłych pracowników.

Z uwagi na powyższe, zalecana jest modyfikacja nowych wzorców umów zawieranych z pracownikami, przedsiębiorcami, podwykonawcami, pod kątem ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.