Informacja o Twoich danych osobowych w rekrutacji

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW REKRUTACJI

Jeśli wyrażasz na to zgodę to prosimy o zawarcie w CV (formularzu aplikacyjnym/mailu) następujących klauzul):

„1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych (w tym tych nie wymienionych w art. 22’1 kodeksu pracy) zawartych w moim CV (zgłoszeniu rekrutacyjnym) dla potrzeb niezbędnych do realizacji ciągłego procesu rekrutacji (nie dłuższego niż 3 miesięce) prowadzonego przez spółkę JNS LEGAL Jaśkowiak Nadra Szwechłowicz spółka jawna z siedzibą w Poznaniu”;

[Brak zgody może nam utrudnić albo uniemożliwić ocenę wszystkich podanych danych.]

W przypadku dołączenia zdjęcia do CV/aplikacji:

„2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku zawartego w CV na potrzeby procesu rekrutacji”.

[Brak zgody uniemożliwi nam korzystanie z CV/aplikacji ze zdjęciem]

Jeżeli wyrazisz którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód (w zakresie danych osobowych niewymienionych w art. 22’1 kodeksu pracy), przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wyrażenie zgód, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

INFORMACJA DOTYCZĄCA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA CELE REKRUTACJI

Dbamy o Twoje dane osobowe. Dowiedz się jak to robimy, jakie uprawnienia Ci przysługują, z kim możesz kontaktować się w sprawie Twoich danych osobowych. Dowiedz się także kto może być odbiorcą Twoich danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji w którym zdecydowałeś(aś) się wziąć udział.

Podstawą prawną sporządzenia poniższej informacji jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „RODO”), a zwłaszcza artykuł 13 RODO.

 1. Administratorem podanych przez Ciebie Danych Osobowych jest JNS LEGAL Jaśkowiak Nadra Szwechłowicz spółka jawna z siedzibą w Poznaniu – ul. Garbary 51/5, 61-869 Poznań, posługującą się numerami: KRS: 0000711822; NIP: 7831770017, office@jns.legal (dalej jako: „Administrator”);
 2. Przetwarzamy Twoje dane osobowe – tylko wtedy gdy sam podasz je nam dobrowolnie:
  1. wysyłając wiadomość przez formularz kontaktowy, i/lub
  2. wysyłając e-mail na adres office@jns.legal albo inny e-mail podany na stronie.
 3. Podanie danych w zakresie określonym przepisami Kodeksu pracy (art. 22’1) jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Twojej wyraźnej zgody, dlatego prosimy o zawarcie wskazanych powyżej klauzul w treści zgłoszenia, inaczej nie będziemy mogli tych danych wykorzystywać (w przypadku ich podania);
 4. Przetwarzamy, albo możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:
  1. prowadzenia korespondencji za pomocą formularza e-mail i/lub adresów e-mail z których korzysta Administrator (np. office@jns.legal i innych) – w zakresie bieżącego kontaktu, informacji o ofertach pracy i procesie rekrutacji, udzielania odpowiedzi na zapytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy, względnie realizacja usługi oraz czynności zmierzające do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  2. prowadzenia procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 22’1 kodeksu pracy);
  3. rozpatrzenia reklamacji, ustalenia, dochodzenia lub obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty:
 6. świadczące usługi wspierające proces rekrutacyjny i szkoleniowy oraz przygotowania kandydatów do pracy (przy czym co do zasady usługi te realizuje sam Administrator);
 7. dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, w tym w celu obsługi portalu;
 8. świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;
 9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres ciągłej rekrutacji nie dłuższy niż 3 miesięce. Jeżeli podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda – wówczas dane nie będą przechowywane po wycofaniu tej zgody, poza przypadkami szczególnymi wskazanymi w RODO;
 10. W granicach przepisów prawa (w tym RODO) masz prawo: (1) dostępu do treści swoich danych, (2) ich sprostowania, (3) ich usunięcia, (4) ograniczenia ich przetwarzania, (5) przenoszenia danych, (6) wycofania się z procesu rekrutacji. Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań oraz ich przesłane Administratorowi na adres e-mail: office@jns.legal;
 11. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz zwrócić się do Administratora mailowo na adres office@jns.legal z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, jeżeli sądzisz, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Niniejsza informacja została przygotowana na potrzeby kontaktu dla celów rekrutacji. Pełną informację o danych osobowych znajdziesz w Polityce Prywatności dostępnej z poziomu stopki strony internetowej.