Wytyczne EBA – Compliance Officer (AML/CFT)

Dnia 14.06.2022 r. na stronie EBA opublikowano wytyczne w sprawie roli i obowiązków inspektora ds. zgodności w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT)

oraz organu zarządzającego instytucji kredytowych lub finansowych. Wytyczne będą stosowane od dnia 1.12.2022 r. i poruszają kwestie dotyczące:

  • roli, zadań oraz obowiązków inspektora ds. zgodności w obszarze AML/CFT oraz organu zarządzającego;
  • obowiązku powołania członka zarządu, który będzie odpowiedzialny za wdrożenie obowiązków AML/CFT;
  • zadań i funkcji w/w osób;
  • outsourcingu operacyjnego funkcji inspektora AML/CFT.

Wytyczne uzupełniają dotychczasowe wytyczne organów nadzoru  (EBA, ESMA, EIOPA) w sprawie szerszych zasad zarządzania oraz kontroli odpowiedniości.

Co ciekawe, z wytycznych wynika m.in., iż organ zarządczy instytucji finansowej w ramach funkcji nadzorczej przynajmniej raz w roku powinien oceniać efektywność funkcjonowania jednostki zgodności w obszarze AML/CFT, w tym poprzez uwzględnienie wniosków z wszelkich wewnętrznych i/lub zewnętrznych audytów dotyczących AML/CFT, które mogły zostać przeprowadzone, w tym w odniesieniu do adekwatności zasobów ludzkich i technicznych przydzielonych inspektorowi ds. zgodności w obszarze AML/CFT.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.