Nowelizacja prawa bankowego (art. 106d-106e)

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie nowelizacja prawa bankowego (art. 106d-106e) rozszerzająca katalog podmiotów wymienionych w tych przepisach o „instytucje finansowe, których podstawowa działalność polega na udostępnianiu składników majątkowych na podstawie umowy leasingu lub świadczeniu usług faktoringowych”, co jest ważną zmianą dla branży. Firmy faktoringowe zostały bowiem włączone do grupy podmiotów upoważnionych przepisem do wymiany informacji w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania przestępstwom tam wskazanym. To ważna zmiana pod kątem kompleksowego tworzenia systemów antyfraudowych, także w grupach kapitałowych branży finansowej. Zmiana umożliwi przetwarzanie informacje dotyczące wyroków skazujących od innych uczestników rynku finansowego, a także z wywiadowni gospodarczych.

Warto przypomnieć, że przepis zawiera wyraźną podstawę prawną do przetwarzania i wzajemnego udostępniania informacji, w tym informacji objętych tajemnicą bankową oraz informacji dotyczących wyroków skazujących, w przypadkach przestępstw dokonywanych na szkodę banków, innych instytucji ustawowo upoważnionych do udzielania kredytów, instytucji kredytowych, instytucji finansowych, instytucji pożyczkowych, firm leasingowych i firm faktoringowych, w celu i zakresie niezbędnym do zapobiegania tym przestępstwom. Pierwotnie zmiana przepisu (2018) jest bezpośrednim wynikiem postulatów ZBP dotyczących konieczności uzupełnienia treści art. 106d PrBank o możliwość przetwarzania w systemach antyfraudowych banków informacji o wyrokach skazujących ze względu na art. 10 RODO, który odwołuje się do konieczności zamieszczenia w prawie krajowym podstaw do przetwarzania takich informacji.  Do przetwarzania danych osobowych przepisu art. 15 RODO nie stosuje się w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 106, oraz zapobiegania przestępstwom, zgodnie z art. 106a i 106d PrBank.

W kontekście RODO warto wspomnieć, iż:

  1. artykuł 106e wyłącza zastosowanie art. 15 RODO;
  2. zmiana powinna skutkować dostosowaniem informacji o przetwarzaniu danych osobowych do nowego stanu prawnego (dodanie podstawy prawnej i celu przetwarzania);
  3. w przedmiocie stosowania tego przepisu wypowiedział się Prezes UODO w decyzji z dnia 20 lutego 2020 r. sygn. ZKE.440.67.2019.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.