Krajowy Rejestr Zadłużonych dopiero od 1.07.2021 r.

Krajowy Rejestr Zadłużonych pierwotnie miał wejść w życie dnia 1.12.2020 r.  Niestety ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych w części tworzącej interesujący nas rejestr wejdzie w życie w okresie późniejszym, a konkretnie dopiero dnia 1.07.2021 r.  Przesunięcia wejścia w życie Rejestru dokonano ustawą z dnia 7 października 2020 r.o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Oczywiście nie jest to dobra informacja, bo rejestr jest rozwiązaniem długo wyczekiwanym przez branżę.

Co Ustawa o KRZ oznacza dla firm Faktoringowych?

Faktorom będzie łatwiej weryfikować wypłacalność odbiorcy/faktoranta, a przynajmniej na poziomie podstawowym. W KRZ będą ujawniane informacje o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. Oznacza to, że w  KRZ będą mogły być umieszczone dane m.in. następujących podmiotów:

  • wobec których prowadzone jest/było postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe albo orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
  • będących wspólnikami osobowych spółek handlowych, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (bez ograniczenia), jeśli ogłoszono jej upadłość albo oddalono wniosek z powodu braku majątku;
  • wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, ze względu na bezskuteczność egzekucji;
  • niewywiązujących się z obowiązku alimentacyjnego, jeśli egzekucja jest bezskuteczna, a dana osoba zalega ze spłatą dłużej niż 3 miesiące.

Dane będą usuwane z KRZ po 7 albo 10 latach, w zależności od rodzaju danych. Dane zawarte w Rejestrze będą jawne i ogólnodostępne,  oznacza to, że każda osoba  za pomocą Internetu będzie miała dostęp do zawartych w nim informacji.

Reasumując – dopiero od dnia 1.07.2021 r. firmy faktoringowe będą posiadały darmowe środki weryfikacji nie tylko faktorantów i odbiorców (zwłaszcza tych będących spółkami) ale nawet poręczycieli czy też członków organów i wspólników spółek. A wszystko to za darmo, on-line i bez konieczności posiadania pełnomocnictwa. Umożliwi to weryfikację zdolności płatniczych w zakresie absolutnie podstawowym, jednakże w sposób szybki, sprawny i darmowy. Zmiany niewątpliwie wpłyną pozytywnie na możliwość dynamicznego reagowania na sytuację dłużników, a przede wszystkim egzekwowania postanowień umownych.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.