Faktorom będzie łatwiej weryfikować wypłacalność dłużników (E-sprawozdania + Krajowy Rejestr Zadłużonych)

Faktorom łatwiej będzie weryfikować wypłacalność odbiorcy/faktoranta, a przynajmniej na poziomie podstawowym. Najpierw Ministerstwo Sprawiedliwości sprawiło przedsiębiorcą prezent w ramach reformy KRS udostępniając na stronie https://ekrs.ms.gov.pl/ zakładkę „Przeglądarka dokumentów finansowych”. Ta strona pozwala na dostęp do publikowanych w KRS sprawozdań finansowych spółek. Firmy faktoringowe uzyskały proste, darmowe i wydaje narzędzie do egzekwowania od faktorantów, a nawet odbiorców – dostępu do sprawozdań finansowych oraz wiedzy czy są one składane na bieżąco. Mała rzecz a cieszy, zwłaszcza że daje dostęp za darmo i w każdej chwili (pomijając uciążliwość mechanizmu ‘captcha’).

To nie koniec pozytywnych niespodzianek dla firm faktoringowych. Rząd przyjął w dniu 29 maja 2018 r. projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Prace legislacyjne nad projektem nadal trwają. W KRZ będą ujawniane informacje o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono bezskuteczną egzekucję. Oznacza to, że w  KRZ będą mogły być umieszczone dane m.in. następujących podmiotów:

  • wobec których prowadzone jest/było postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe albo orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej;
  • będących wspólnikami osobowych spółek handlowych, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem (bez ograniczenia), jeśli ogłoszono jej upadłość albo oddalono wniosek z powodu braku majątku;
  • wobec których umorzono postępowanie egzekucyjne, ze względu na bezskuteczność egzekucji;
  • niewywiązujących się z obowiązku alimentacyjnego, jeśli egzekucja jest bezskuteczna, a dana osoba zalega ze spłatą dłużej niż 3 miesiące.

Dane będą usuwane z KRZ po 7 albo 10 latach, w zależności od rodzaju danych. Dane zawarte w Rejestrze będą jawne i ogólnodostępne,  oznacza to, że każda osoba  za pomocą Internetu będzie miała dostęp do zawartych w nim informacji.

W uzasadnieniu do projektu ustawy można przeczytać, że jednym z jej celów jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Ustawa nie została jeszcze uchwalona. Jej planowany termin wejścia w życie to 1.02.2019 r.

Reasumując – prawdopodobnie od dnia 1.02.2019 r. firmy faktoringowe będą posiadały darmowe środki weryfikacji nie tylko faktorantów i odbiorców (zwłaszcza tych będących spółkami) ale nawet poręczycieli czy też członków organów i wspólników spółek. A wszystko to za darmo, on-line i bez konieczności posiadania pełnomocnictwa. Umożliwi to weryfikację zdolności płatniczych w zakresie absolutnie podstawowym, jednakże w sposób szybki, sprawny i darmowy. Zmiany niewątpliwie wpłyną pozytywnie na możliwość dynamicznego reagowania na sytuację dłużników, a przede wszystkim egzekwowania postanowień umownych.

Dodatkowo, w tom roku zaczęły być publikowane na stronie Ministerstwa Finansów dane z zeznań podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatników tego podatku będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK).

Jestem pewien, że branża oceni ww. zmiany pozytywnie.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.