Co nabywa faktor wraz z wierzytelnością

Tym wpisem rozpoczynam cykl artykułów skategoryzowanych jako „zakres faktoringu (cesji)”. Tematyka zakresu uprawnień które przechodzą w ramach cesji od faktoranta (cedenta) na faktora (cesjonariusza) jest bowiem ogromna i niemożliwa do objęcia jednym wpisem.  Dlatego poniżej przedstawiam zarys kształtujący tematykę wpisów, które będą pojawiać się na Blogu w ciągu najbliższego miesiąca.

Skutkiem prawnym przelewu (cesji) w ramach umowy faktoringu jest przejście na faktora (cesjonariusza) nie tylko samej wierzytelności (np. kwoty brutto udokumentowanej faktura VAT), ale także związanych z nią praw. Zgodnie bowiem z art. 509 § 2 KC wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.

Do praw, roszczeń i uprawnień które mogą przejść w ramach faktoringu z faktoranta (cedenta) na faktora (cesjonariusza), możemy zaliczyć m.in.:

 • odsetki wraz z roszczeniem o przyszłe odsetki;
 • rekompensatę za koszty odzyskiwania należności w kwocie 40 EUR (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych);
 • zabezpieczenie wierzytelności objętej cesją (poręczenie, zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka);
 • roszczenia o zapłatę kar umownych albo odszkodowanie za nienależyte wykonanie zobowiązania;
 • roszczenie o uzyskanie surogatów przedmiotu świadczenia (art. 477 § 2 KC);
 • roszczenie o udzielenie przez dłużnika informacji o przedmiocie świadczenia (art. 546 i art. 354 § 1 KC);
 • uprawnienie wierzyciela do wezwania dłużnika do wykonania zobowiązania (art. 455 KC);
 • uprawnienie wierzyciela do wyboru świadczenia w zobowiązaniu przemiennym (art. 365 KC);
 • uprawnienie wierzyciela do zaskarżenia czynności zdziałanych z pokrzywdzeniem wierzyciela (art. 527 KC);
 • pierwszeństwo zaspokojenia z którego wierzytelność korzysta w toku postępowania egzekucyjnego (art. 1025 Kodeksu Postępowania Cywilnego),
 • zapis na sąd polubowny.

Każde z powyżej wymienionych praw, roszczeń i uprawnień cechuje się swoją specyfiką i wymaga omówienia z osobna, bowiem nie każde z nich przechodzi w ramach faktoringu na faktora z mocy samej cesji, niekiedy konieczne jest dodatkowe zastrzeżenie tego w umowie. Nie wszystkie z ww. uprawnień mogą też być przedmiotem swobodnego kształtowania w ramach umowy faktoringu. Stąd też, z racji znacznych różnić pomiędzy powyższymi prawami, roszczeniami i uprawnieniami, najważniejsze z nich zostaną omówione w formie osobnych wpisów.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.