Rejestr BDO – ostatnie 3 tygodnie na wpis firmy.

Ministerstwo Środowiska (MŚ) uruchomiło dnia 24 stycznia 2018 r. tzw. rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (Rejestr BDO) dostępny pod adresem www.bdo.mos.gov.pl. Baza danych ma na celu systematyczne weryfikowanie danych dotyczących transferu odpadów.

Obowiązkowi złożenia wniosku o wpis podlegają nie tylko firmy z branży recyklingowej, ale także praktycznie wszystkie firmy, które:

  • wprowadzają do obrotu opakowania albo produkty w opakowaniach;
  • dokonują WDT albo eksportu odpadów opakowaniowych albo produktów w opakowaniach,
  • są wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów;
  • podlegają pod ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – w tym sprowadzają samochody do Polski;
  • podlegają pod ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – w tym wprowadzają sprzęt elektroniczny (także autoryzowani przedstawiciele);
  • podlegają pod ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, w tym wprowadzają do obrotu baterie lub akumulatory, nawet będące podzespołem gotowego produktu;
  • podlegają pod ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w tym wprowadzają na terytorium Polski produkty w rozumieniu ustawy (zawierające np. baterie, opony, oleje, smary).

Dokładna analiza ww. zakresu (wynikającego z ustawy o odpadach) prowadzi do wniosku, iż skala podmiotowa Rejestru BDO może być gigantyczna i obejmować ogromną większość firm produkcyjnych i handlowych w Polsce. Pod obowiązek wpisu do Rejestru BDO podlegają także zwykłe firmy handlowe, detaliczne, gabinety lekarskie, przychodnie, apteki. Wszystkie te podmioty są bowiem wytwórcami odpadów albo wprowadzają do obrotu produkty w opakowaniach.

Co do zasady uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem legalności wykonywania działalności objętej obowiązkiem wpisu.

Niezłożenie wniosku o wpis do rejestru jest wykroczeniem z art. 179 ustawy o odpadach, za które grozi kara aresztu lub grzywny. Prowadzenie działalności wymagającej wpisu do rejestru bez takiego wpisu podlega karze pieniężnej w wysokości od 1.000 zł do 1.000.000 zł.

Wniosek o wpis do rejestru, o zmianę wpisu lub o wykreślenie z rejestru należy złożyć w formie pisemnej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru. Wnioski w wersji edytowalnej znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl oraz na stronach urzędów marszałkowskich. Sam wniosek nie należy do najłatwiejszych w wypełnieniu, bowiem liczy ponad 30 stron.

Właściwy miejscowo Marszałek Województwa po otrzymaniu poprawnego wniosku dokonuje wpisu i nadaje podmiotowi indywidualny numer rejestrowy oraz tworzy indywidualne konto w BDO.

Wniosek o wpis do rejestru zgodnie z art. 57 ust. 1 ustawy o odpadach podlega opłacie rejestrowej dla części podmiotów.  Podmioty wpisane do rejestru do końca lutego każdego roku uiszczają opłatę roczną za dany rok. Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa. Wysokość opłaty rejestrowej i wysokość opłaty rocznej wynosi dla mikroprzedsiębiorców 100 zł, a dla pozostałych podmiotów 300 zł.

 

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.