Krótsze terminy przedawnienia coraz bliżej!

Sejm w dniach 27.02 – 1.03.2018 r. – zajmie się kwestią przedawnienia. Rozpatrywany będzie rządowy projekt zmiany kodeksu cywilnego. Szanse na jego uchwalenie są wysokie.

Jakie zmiany przewiduje projekt?

 • Skrócenie podstawowego terminu przedawnienia z 10 lat do 6 lat;
 • Skrócenie terminu przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu itp. z 10 lat do 6 lat, a w zakresie świadczeń okresowych do 3 lat;
 • Zmiana sposobu liczenia terminów przedawnienia – miałyby kończyć się z końcem roku kalendarzowego (czyli de facto ulegałyby częściowemu przedłużeniu – jak przy podatkach);
 • Wprowadzenie w roszczeniach p-ko konsumentom nowej formuły urzędowego przedawnienia powodującego brak możliwości skierowania sprawy do sądu po upływie terminu przedawnienia (chyba że wg Sądu uwzględnienia roszczenia wymagają względu słuszności);
 • W przypadku sprzedaży konsumenckiej używanych rzeczy ruchomych roczny termin przedawnienia roszczeń z rękojmi nie może zakończyć się przed upływem 2 lat od dnia wydania rzeczy.

Co ze sprawami ‘w toku’?

 • Ustawa niejako ‘zadziała wstecz’ bowiem obejmie sprawy będące w toku.
 • Bieg krótszego terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie nowej ustawy.
 • Jeżeli jednak przedawnienie rozpoczęte przed dniem wejścia w nowej ustawy nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu.
 • W przypadku spraw w toku (przedawnionych) – we wszystkich trwających w tej chwili sprawach sądowych, w których pozwanym jest konsument, powództwo będzie oddalane (Sąd uwzględni zarzut przedawnienia z urzędu). Ta regulacja może doprowadzić do oddalenia tysięcy spraw w toku przez Sądy i przerzucenia ich kosztów na strony dochodzące zapłaty (wierzycieli).

Brak wpływu na roszczenia w relacji przedsiębiorca – przedsiębiorca

3-letni termin przedawnienia w relacji przedsiębiorca – przedsiębiorca oraz 2-letni w tej samej relacji przy sprzedaży towarów i usług w związku  wykonywaną działalnością gospodarczą nie ulegnie zmianie.

Skutki w przypadku uchwalenia nowelizacji

Jeśli nowe regulacje zostaną uchwalone – skutki będą niezwykle istotne. W mojej ocenie mogą być następujące:

 • Zostaną oddalone przedawnione pozwy p-ko konsumentom co spowoduje przerzucenie kosztów na wierzycieli;
 • Spadnie rentowność branży windykacyjnej, bowiem w pewnym sensie zostanie ona ‘wywłaszczona’ z części posiadanych wierzytelności. Nagle i drastycznie spadnie wartość portfela windykacyjnego tych firm;
 • Spadnie także wartość wierzytelności posiadanych przez zwykłe firmy wobec konsumentów;
 • Zwiększy się liczba spraw kierowanych do komorników, bowiem sprawy stwierdzone wyrokiem będą „odświeżane” zamiast co 10-lat – co 6-lat – czyli ulegnie zwiększeniu rotacja takiej ponownej egzekucji. Generuje to wyższe koszty dla wierzycieli z uwagi na konieczność ponoszenia zaliczek do komorników;
 • Zmniejszy się tym samym tempo egzekwowania długów;
 • Do kluczowej kwestii urośnie status konsumenta i powstaną przed Sądem liczne spory w tym zakresie, w tym spory między sądami o właściwość rozpoznania sprawy pomiędzy wydziałami gospodarczymi a cywilnymi.
 • Wiele firm będzie zmuszonych do zmiany swoich wewnętrznych procedur windykacyjnych typu compliance i dostosowania ich do nowych przepisów.
 • Firmy opierające swoją działalność w całości albo w części na windykacji należności wobec konsumentów powinny przemodelować swoją działalność, prognozy oraz regulacje wewnętrzne;
 • Zachodzi ryzyko podejmowania prób wzruszenia przez firmy z transakcji na portfelach wierzytelności z racji nagłej zmiany stosunków gospodarczych.

Link do projektu: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2216.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.