Prace nad zniesieniem zakazu cesji w transakcjach handlowych

Na stronie RCL opublikowano  projekt z 9 marca 2022 r. (o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych), zgodnie z którym zaproponowano dodanie art. 9a w brzmieniu:

„Art. 9a. W transakcjach handlowych – z wyłączeniem transakcji, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym – zastrzeżenie umowne zakazujące wierzycielowi zbywania wierzytelności, o którym mowa w art. 509 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jest nieważne.”;

Przepisy przewidują również przepisy przejściowe dot. transakcji handlowych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy (stosowanie przepisów dotychczasowych z pewnymi wyjątkami dot. zamówień publicznych).

Procedowany projekt jest przełomowy dla branży i niewątpliwie będziemy go śledzić i wspierać. Samodzielnie zmiany można śledzić tutaj.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.