Nowe zasady reklamacji od dnia 1.01.2021 r.?

Dnia 21 września 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej. Nowa regulacja ma zastąpić dotychczasową ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

# czego ma dotyczyć projektowana ustawa?

Istotą zmiany jest to, że dotychczasowe kompetencje Rzecznika Finansowego ma przejąć UOKiK. Autorzy projektu wskazują, że główną przyczyną problemów konsumentów z uzyskaniem niezbędnej pomocy jest rozproszenie kompetencji pomiędzy poszczególnymi organami i instytucjami, odpowiedzialnymi za ochronę konsumentów. Konsumenci często zwracają się o wsparcie w sprawach indywidualnych do organów działających w interesie publicznym (UOKiK, KNF), które, z uwagi na ograniczenia prawne, nie mogą udzielić im oczekiwanej pomocy.

Nowością będzie również tryb postępowania pozasądowego w sprawie rozwiązywania sporów. Mają być one prowadzone przez Koordynatora powoływanego przez Prezesa UOKiK na czteroletnią kadencję. Będzie on wykonywać swoje zadania przy wsparciu swojego zespołu.

# nowa ustawa, dotychczasowe reguły

Ustawa tylko w niewielkiej części obejmuje firny faktoringowe, podobnie jak dotychczasowa ustawa i procedura reklamacji. Po szczegóły odsyłam tutaj. Nie powinno być natomiast dużych problemów z dostosowaniem się podmiotów rynku finansowego do nowych przepisów. W rzeczywistości projekt ustawy w przeważającej mierze powiela dotychczasową regulację. Nie zmienią się terminy dotyczące rozpatrywania reklamacji (standardowe 30 dni, a szczególnie skomplikowanych przypadkach – 60 dni). Taka sama pozostanie również maksymalna wysokość kar pieniężnych nakładanych na podmioty rynku finansowego (do 100 000 zł).

# na co zwrócić uwagę

Planowana ustawa dotyczy podmiotów rynku finansowego, a więc także firm faktoringowych. Nie jest pewnym to, iż zostanie ona uchwalona, gdyż projekt wywołał dyskusje w zakresie tego który organ powinien dysponować kompetencjami objętymi ustawą.

Jeśli projekt przybierze postać uchwalonej ustawy, zasadnicza część ustawy będzie stosowana od 1 stycznia 2021 r. Natomiast odpowiednio wcześniej w życie wejdą przepisy organizacyjne i dostosowujące, nie mające wpływu na prawa i obowiązki podmiotów rynku finansowego. Okoliczności te oczywiście mogą ulec zmianie w toku procesu legislacyjnego który trwa.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.