Interpretacja Ogólna MF w spr. KUP dla faktoringu nr DD5.8201.11.2020

W dniu 15.02.2021 r. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej („MF”) wydał interpretację ogólną (sygnatura: DD5.8201.11.2020) „w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu” (zarówno dla celów CIT jak i PIT). Organy KAS od kilku lat wydają bowiem często rozbieżne w swojej treści interpretacje indywidualne.

# Tło problemu

Niekiedy pojawiają się wątpliwości jak ma wyglądać rozliczenie PIT/CIT po stronie faktoranta. Czy jeśli zaliczył on do przychodów należnych fakturę dla swojego kontrahenta, a następnie scedował (sprzedał) wierzytelność z tej faktury do faktora, to czy musi „podwójnie” wykazać przychód oraz koszt uzyskania przychodu („KUP”)  w CIT/PIT? Jak w tym przypadku rozumieć sam KUP, a w szczególności – ujmować go w kwocie netto czy brutto (tj. w pełnej kwocie uwzględniającej VAT)?

# Odrębne zdarzenia gospodarcze

MF stwierdził, że odpłatne zbycie przez podatnika podatku dochodowego (faktoranta) wierzytelności wynikającej z dokonanej wcześniej przez takiego podatnika na rzecz podmiotu trzeciego (dłużnika / odbiorcy) sprzedaży towarów lub usług stanowi odrębną od wskazanej sprzedaży towarów lub usług operację gospodarczą, wywołującą po stronie zbywcy wierzytelności (faktoranta) skutki w podatku dochodowym w postaci wystąpienia przychodu oraz KUP.

# KUP jako wartość nominalna wierzytelności brutto

Dotychczas organy stwierdzały, że za KUP przy zbyciu (cesji) wierzytelności własnej można uznać wartość wierzytelności netto (bez kwoty VAT) albo że jeśli po stronie faktoranta nie wystąpiła strata (bo faktor zakupił 100% wierzytelności brutto), to nie może on w ogóle zaliczyć wydatków do KUP. Faktorant wszakże zbywa wierzytelność za cenę niższą od jej wartości nominalnej (z uwagi na występujące wynagrodzenie), co od strony podatkowej można oceniać w kategorii straty ekonomicznej.

MF doprecyzował, że KUP jest nominalna wartość zbytej wierzytelności w ujęciu brutto (tj. z uwzględnioną w wartości wierzytelności kwotą podatku VAT). Faktorant, który dokona zbycia wierzytelności za 100 % jej wartości nominalnej, będzie mógł zaliczyć do KUP całą uzyskaną kwotę, uwzględniającą VAT. Jednakże KUP nie będzie strata, jaka może powstać w związku z taką transakcją, czyli różnica pomiędzy wartością „brutto” wierzytelności a kwotą przychodu ze zbycia (cesji) tej wierzytelności.

# Dodatkowe uwagi MF

Dodatkowo MF wskazał, że do KUP faktorant będzie mógł zaliczyć zapłacone na rzecz faktora wynagrodzenie, za wykonywane przez ten podmiot na rzecz faktoranta usługi, także w formie potrącenia od kwoty wypłacanej faktorantowi.

# Korzyści interpretacji

Dzięki interpretacji, pewna dotychczasowa niekonsekwencja interpretacyjna została usunięta co prowadzi do ujednolicenia stanowisk. To z kolei powinno zachęcić działy finansowe / księgowe firm korzystania z faktoringu, zwłaszcza gdy wcześniej istniała w tymże zakresie obawa właśnie o charakterze podatkowo-księgowym.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.