1.000 zł opłaty za skargę pauliańską od 1.01.2024 r.

#  Wstęp

Pod koniec listopada 2021 przygotowano projekt nowelizacji ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który obniża opłatę sądową od pozwu zawierającego skargę pauliańską, czyli roszczenie z art. 527 KC. Chodzi o roszczenie wobec dłużnika i nabywcy (najczęściej nieruchomości), gdy czynnością prawną dłużnika (np. sprzedaż, darowizna) pokrzywdzono wierzyciela ukrywając majątek spod egzekucji. Najczęściej dłużnik dokonuje darowizny / sprzedaży nieruchomości osobie bliskiej / powiązanej, uniemożliwiając wierzycielowi (w tym faktorowi) prowadzenie egzekucji.

Projekt przeleżał się sporo czasu i co ciekawe w nowej wersji dnia 18.08.2023 r. został skierowany do podpisu Prezydenta, co oznacza iż może wejść w życie w zakresie nas interesującym od 1.01.2024 r.

# Jaki jest cel projektowanych zmian

W uzasadnieniu projektu można przeczytać, że głównym celem ustawy jest ochrona wierzycieli, którzy dość często w sytuacjach dochodzenia wierzytelności przy wykorzystaniu skargi pauliańskiej są podmiotami słabymi ekonomicznie i obecna wysokość opłaty sądowej nawet do 200 000 zł jest niepotrzebnym osłabieniem ich pozycji ze strony państwa. Z uzasadnieniem należy się zgodzić.

# Co ulegnie zmianie

Do ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dodano art. 13f, według którego  w sprawach o uznanie za bezskuteczną czynności prawnej dłużnika dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli, jeżeli roszczenie wierzyciela wobec dłużnika zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu, przy wartości przedmiotu sporu wynoszącej ponad 20 000 złotych będzie pobierana opłata stała w wysokości 1 000 złotych, a nie jak dotychczas 5% od wartości przedmiotu sporu.

# Co to oznacza dla faktoringu

Z perspektywy branży faktoringowej (zwłaszcza działów windykacji / prawnych) proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Co istotne – standardowa sytuacja pokrzywdzonego faktora jako wierzyciela obejmuje właśnie najczęściej WPS przekraczający 20.000 zł i bardzo często wierzyciel dysponuje już tytułem wykonawczym.  Obniżenie wysokości opłaty sądowej będzie zachęcać faktorów do aktywnego egzekwowania swoich uprawnień wierzycielskich. Być może część sprawy zostanie również wyciągnięta „z zamrażarki”, z uwagi na niższe koszty procesu. O ile może polepszyć się sytuacja faktora? Poniżej przykład o ile spadnie opłata od pozwu.

Obecnie Po wejściu w życie nowelizacji
WPS – 100.000 5.000 zł 1.000 zł
WPS – 500.000 25.000 zł 1.000 zł
WPS – 1.000.000 50.000 zł 1.000 zł

Jak widać – zwłaszcza w tych dużych sprawach – różnica dla wierzyciela może być nawet kilkudziesięciokrotna. Jako że w sprawach ze skargi pauliańskiej nierzadko stosuje się success fee to wierzyciel ma szanse znacząco obniżyć początkowy koszt prowadzenia sprawy kosztem późniejszej premii.

# Wejście w życie

Projekt przeleżał się sporo czasu i co ciekawe w nowej wersji dnia 18.08.2023 r. został skierowany do podpisu Prezydenta, co oznacza iż może wejść w życie w zakresie nas interesującym od 1.01.2024 r.

Udostępnij na…

Warto Przeczytać

Bartosz Nadra

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnafaktoring

Pierwszy w Polsce blog o prawnych aspektach faktoringu

Łukasz Jaśkowiak

Adwokat | Partner Zarządzający

#czasnanieruchomości

Blog poświęcony szeroko rozumianemu prawu nieruchomościowemu

Piotr Szwechłowicz

Radca Prawny | Partner Zarządzający

#czasnatransport

Witaj na blogu poświęconym transportowi publicznemu oraz branży TSL.